POMOČ NA DOMU (socialna oskrba na domu) - PND

Pomoč na domu kot socialna oskrba na domu in dnevni center za starejše Školjka sta socialno varstvena programa, ki ju Center za socialno delo Piran izvaja za potrebe starejših občanov v občini Piran. Program financira Občina Piran.

Je strokovno vodena in organizirana oblika praktične pomoči na domu, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec, ključni ali odgovorni družinski člani ter prostovoljni sodelavci.  

Namenjena je starejšim, invalidom in drugim odraslim osebam, ki so se zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni znašli v stiski in se ne zmorejo oskrbovati sami, njihovi  svojci pa take oskrbe in nege ne  zmorejo v celoti zagotoviti.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Pred začetkom izvajanja storitve se vodja pomoči družini na domu pogovori z bodočim uporabnikom in njegovimi svojci in z njimi  sklene dogovor o izvajanju storitve.
V dogovoru o izvajanju storitve je zabeležen obseg, vrsta, trajanje in način izvajanja storitve ter medsebojne obveznosti upravičenca in izvajalca.

 

STORITVE IN OPRAVILA:

skupina A:gospodinjska pomoč 

 • prinašanje  pripravljenega obroka hrane,
 • nabava živil in priprava  obroka hrane,
 • pomivanje uporabljene posode,
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, 
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora 

skupina B: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih

 • pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb in
 • vzdrževanje in nega  osebnih ortopedskih pripomočkov

skupina C: pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca in
 • priprava na institucionalno varstvo

 

Oseba je upravičena do storitev PND, če potrebuje najmanj 2 opravili iz dveh različnih skupin opravil(A, B ALI C).

V program se lahko vključijo osebe:

 • stare nad 65 let, ki  zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, potrebujejo določne oblike pomoči za  samostojno življenje v domačem okolju,
 • s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu  duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo v dnevnem varstvu,
 • ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij in
 • so kronično bolne  ali imajo dolgotrajne okvare zdravja in  so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje.

Storitve socialne oskrbe na domu izvajajo usposobljene socialne oskrbovalke in oskrbovalci pod vodstvom vodje in koordinatorke PND.  Storitve izvajajo strokovno in v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu. Vsebine in trajanje izvajanja se storitve beležijo v dnevnik opravljenih storitev, ki je osnova za obračun storitev.

Storitve se izvajajo vse dni v tednu, od 6.00 do 22.00 ure.

Med vikendom in prazniki se izvajajo samo nujne storitve.

Cena storitev je vsako leto določena na osnovi predpisane metodologije in jo potrdi Občina Piran.
V primeru, da uporabnik in njegovi zakoniti zavezanci ne zmorejo plačila, lahko uveljavljajo oprostitev plačila storitve na CSD Piran.

Program je v celoti financiran s strani občine Piran.

 CENE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV V OBČINI PIRAN ZA LETO 2017

I.              socialno varstvena storitev  POMOČ DRUŽINI NA DOMU

1. storitev socialne oskrbe na domu (efektivna ura) :                              5,15 €

2. cena prinašanja kosila na dom ( za obrok):                                         1,95 €

3. storitev socialne oskrbe na domu-nedelje (efektivna ura):                   7,20 €

4. storitev socialne oskrbe na domu-prazniki(efektivna ura):                   7,61 €

 

Opomba: Ceno kosila določa dobavitelj.

 

II.             program DNEVNEGA CENTRA ZA STAREJŠE    ŠKOLJKA

1.    ura programa  ( brez prehrane ):                                            1.00 €

2.    storitev kopanja za uporabnike izven DC                             4,95 €

3.    cena dopoldanske malice                                                       1,50 €

4.    cena popoldanske malice                                                       1.00 €

 Opomba: Ceno kosila določa dobavitelj.

Kontaktna oseba:

Helena Hostnikar, vodja in koordinator pomoči na domu
T: 05 671 23 00, 05 671 23 07
M: 040 631 246
gpcsd.piran@gov.si
helena.hostnikar@gov.si

https://www.facebook.com/Dnevni-center-Školjka-in-Pomoč-družini-na-domu-342814942588842/