Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07-popr., 41/07-popr.,), v nadaljevanju ZSV,  6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10), 29. člena Statuta  Centra za socialno delo Piran, je Svet zavoda CSD Piran na  svoji   4. redni  seji,  dne  22.12.2011   sprejel    

PRAVILNIK O DELOVANJU  DNEVNEGA CENTRA ZA STARE »ŠKOLJKA« PIRAN (DC »Školjka«)   

SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen  

(1) Ta pravilnik določa postopek za uveljavljanje, izvajanje in prekinitev koriščenja storitev v DC »Školjka« , ki jih  izvaja Center za socialno delo Piran (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).   

(2) DC« Školjka« je namenjen upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali za njeno izvajane  nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.   

(3) Storitve se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega: naslednje sklope: - varovanje, - socialno oskrbo: pomoč pri osebni higieni, ohranjanje socialnih stikov, povezavo s svojci, - organizirano prehrano, - svetovalne pogovore pri reševanju stisk in težav, - družabna srečanja, - interesne dejavnosti,  - rekreativne dejavnosti in  -druge storitve v skladu z interesi uporabnikov.   

 (4) V pravilniku uporabljeni izrazi v moškem spolu so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.  

2. člen  

(1) Izvajanje in prekinitev izvajanja storitev DC se uredi z Dogovorom o izvajanju storitev v Dnevnem centru »Školjka« Piran (v nadaljevanju: dogovor).    

3. člen   

Posamezni izrazi imajo v tem pravilniku naslednji pomen: - upravičenec je upravičenec do storitve, kot ga določata Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ter je eksplicitno naveden v 4. členu tega pravilnika, - zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev dolžna prispevati k plačilu storitve v primeru, kadar upravičenec nima dovolj lastnih sredstev, 

- plačnik storitve je upravičenec, zavezanec  in/ali  občina, ki je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in uredbo dolžna (do)plačevati k plačilu storitve za upravičenca, - socialni oskrbovalec, varuhinja  specialna znanja in animator II. so osebe, ki neposredno izvajajo storitve v DC in  - vodja/koordinator je strokovni delavec, ki ugotavlja upravičenost do storitve, pripravi dogovor o izvajanju storitve, organizira ključne člane okolja in uvodno srečanje, vodi storitev, koordinira izvajalce in njihovo usmerjanje, sodeluje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev.  

4. člen  

Upravičenci do storitve so: - osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, - osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če vrsta in stopnja njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, - druge invalidne osebe z invalidnostmi, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, - kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,    5. člen  

(1) Neposredni izvajalci storitve: - vodja in koordinator storitve je strokovni delavec  po 69. členu ZSV, ki  v skladu s predpisanim standardom storitve  opravlja strokovni del storitve, - varuhinja specialna znanja – je strokovni sodelavec po 70. členu ZSV, ki v skladu s predpisanim standardom storitve opravlja neposredno storitev za uporabnike DC,  - animator II. je strokovni sodelavec po 70. členu ZSV, ki v skladu s predpisanim standardom storitve  opravlja neposredno storitev za uporabnike DC,  - socialni oskrbovalci so strokovni sodelavci po 70. členu Zakona o socialnem varstvu, ki  v skladu s predpisanim standardom storitve opravljajo neposredno oskrbo za uporabnike storitve,               

(2) Neposredni izvajalci so se dolžni stalno izpopolnjevati in usposabljati za svoje delo v skladu s predpisanim standardom storitve.  

(3) Neposredni izvajalci so pri izvajanju storitev dolžni spoštovati  Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.   

POSTOPEK VKLJUČITVE V DC »ŠKOLJKA«  

6. člen  

(1) Zahtevo za vključitev v DC »Školjka« lahko vloži upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, in sicer:  - ustno, - pisno in - preko elektronskega medija.  

7. člen 

 (1) Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitev, pripravo in sklenitev dogovora, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem neposredne oskrbe in upravičencem ali družino.  

(2) Drugi del storitve zajema pripravo neposrednega izvajanja storitev v DC »Školjka« Piran, na naslovu  Cankarjevo nabrežje 9/ a, Piran,  po dogovorjenih vsebinah, obsegu in trajanju.  

(3) Uvodno srečanje se opravi na naslovu dejanskega izvajanja storitve. Izvajanje storitve se prilagodi potrebam posameznega upravičenca.  

(4) Hkrati je na tem srečanju vodja/koordinator dolžan upravičenca seznaniti z vsebino določb tega pravilnika ter z načinom evidentiranja storitev, s ceno storitev ter načini sodelovanja uporabnika pri izvajanju storitev.  

(5) Ob sklepanju dogovora se upravičenec in vodja/koordinator storitev dogovorita tudi o načinu plačila storitev.   

(6) V primeru, da upravičenec in njegovi zavezanci ne zmorejo v celoti plačevati storitev, izvajalec upravičenca napoti na vložitev zahteve za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve pri pristojnem centru za socialno delo, v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.   

(7) S podpisom dogovora   je postopek vključitve v DC« Školjka« zaključen.  

8. člen   

() V primeru, da takojšnja vključitev za upravičenca iz objektivnih razlogov ni možna, izvajalec uvrsti upravičenca na seznam bodočih uporabnikov storitev.   

(2) Izvajalec vodi evidenco bodočih uporabnikov storitev, v kateri je poleg imena, priimka, naslova in kontaktne številke upravičenca, naveden tudi vrstni red glede na datum prejete zahteve za vključitev.  

(3) Ob možni vključitvi upravičenca v storitev, izvajalec o tem obvesti uporabnika, ki izpolnjuje pogoje za prednostno izvajanje storitve po 9. členu tega pravilnika.   

9. člen  

(1)  Prednost pri vključevanju upravičencev v DC »Školjka« imajo občani Občine Piran, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v storitev po 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in - dnevno potrebujejo  pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, - upravičenci, ki živijo sami oziroma z zakoncem, ki tudi sam potrebuje pomoč pri oskrbi,   

(2) Prednost vključevanja upravičencev se lahko določa tudi glede na morebitna priporočila lečečega zdravnika.  

(3) V primerih, ko vodja/koordinator oceni, da iz kakršnega-koli razloga sam težko presodi o   prednostni vključitvi, predlaga timsko obravnavo.   

IZVAJANJE STORITVE   

10. člen  

(1) Upravičenec je pred začetkom izvajanja neposredne oskrbe dolžan izvajalcu podati: - podatke o kontaktnih osebah, ki jih izvajalec lahko pokliče v nujnih primerih in - soglasje k načinu evidentiranja opravljene storitve izvajalca, ki je sestavni del dogovora .   

(2)  V primeru da upravičenec ne poda podatkov in soglasja iz prvega odstavka tega člena se šteje, da niso izpolnjeni pogoji za vključitev upravičenca.  

(3)  Če uporabnik oziroma zavezanec za plačilo iz neopravičenih razlogov ne poravna svojih obveznosti dva zaporedna meseca, se mu izvajanje neposredne oskrbe, po prehodnem opominu, prekine s prvim dnem naslednjega meseca.   

11. člen  

(1)  Neposredna oskrba v DC »Školjka« se izvaja po vsebinah, opravilih, obsegu in trajanju, kot je opredeljeno v pisnem dogovoru in v skladu z individualnim načrtom, se beleži s prisotnostjo upravičenca v DC »Školjka«,  telekomunikacijsko ali v pisni obliki z dnevniki.    

(2) Čas  vključitve upravičenca v DC »Školjka je najmanj 2 uri dnevno, kar je tudi najkrajša obračunska enota.   

(3) Delovni čas v DC »Školjka« je od ponedeljka do petka med 7.00-17.00 uro (razen med prazniki) in eno soboto v mesecu po dogovoru.   

12. člen  

(1) Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora lahko predlagata izvajalec storitev, uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.  

(2) V primeru spremenjenih okoliščin, ki narekujejo spremembo dogovora, si izvajalec prizadeva spremembe dogovoriti z uporabnikom sporazumno in jih opredeliti v aneksu k dogovoru.  

(3)  Razlogi za spremembe dogovora: - na strani uporabnika: spremembe v potrebah,  - na strani izvajalca: organizacijske, kadrovske in tehnične zmožnosti in spremembe pri izvajalcu in - drugo.  

13. člen  

Uporabnik oziroma kontaktna oseba, je dolžan seznanjati izvajalca o spremembah zdravstvenega stanja ali nalezljivih boleznih, ki bi lahko predstavljale nevarnost za zaposlene v DC »Školjka« in posredno za druge uporabnike storitev v DC«Školjka«.    

14. člen  

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo uporabniku zagotavljal v dogovoru opredeljena opravila socialne oskrbe v dogovorjenem obsegu, trajanju in časovnih terminih.   

(2) V primeru nepredvidenih okoliščin lahko uporabnik dnevno odpove dogovorjeno oskrbo v času uradnih ur izvajalca po pošti, telefonsko ali osebno pri vodji/koordinatorju storitve in sicer: – v primeru odpovedi na dan izvedbe storitve ali naslednji dan, izvajalec zaračuna celotno vrednost storitve (100%), ki bi jo opravil za upravičenca, – izvajalec ne zaračuna odpovedane storitve v primerih odsotnosti upravičenca zaradi nujne zdravniške pomoči.  

15. člen  

(1) V primeru, da uporabnik želi začasno prekiniti izvajanje storitve in želi po prekinitvi ohraniti oskrbo v nespremenjenih vsebinah, obsegu in časovnih terminih, kot je opredeljeno v dogovoru, lahko sklene z izvajalcem aneks k dogovoru o začasni prekinitvi in rezervaciji storitve, ki je plačljiva.  

(2) Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec morata o začasni prekinitvi obvestiti izvajalca najmanj 8 dni pred načrtovano odpovedjo oskrbe.  

(3) Izvajalec zaračuna rezervacijo v višini 80% vrednosti storitve, ki bi jo opravil za uporabnika in kar sme trajati največ do 1 meseca.    

PRENEHANJE IZVAJANJA STORITVE  

16. člen  

(1) Uporabnik storitve, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec lahko odstopi od dogovora kadarkoli na lastno željo. Odstop od dogovora lahko posreduje v obliki vloge po pošti na naslov izvajalca ali vlogo poda ustno vodji/koordinatorju na zapisnik. Odpovedni rok ne sme biti krajši od 8 dni.   

(2) Izvajalec lahko odstopi od dogovora oziroma prekine izvajanje neposredne oskrbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti s strani upravičenca po 10. in 13. členu tega pravilnika  in  zaradi hujših kršitev dogovora iz 17. člena tega pravilnika in v primeru prenehanja dejavnosti izvajalca.   

17. člen  

(1) Za hujše kršitve dogovora se štejejo zlasti:  - grob in žaljiv odnos uporabnika do neposrednih izvajalcev storitev in zahteva po opravljanju opravil, ki niso predmet sklenjenega dogovora,   - nasilno vedenje: verbalno vznemirjanje, spolno nadlegovanje, fizični napad na  prisotne  v DC »Školjka« s strani uporabnika,  - namerno uničevanje inventarja, pripomočkov in dnevnikov oskrbe in - resna ogroženost, ki ovira izvajanje storitev.  

(2) Ob ugotovitvi hujših kršitev je izvajalec dolžan z uporabnikom ali njegovim zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem, ter svojcem ali osebo s katero živi uporabnik, opraviti razgovor.  

(3) V kolikor se kljub razgovoru hujše kršitve ponovijo, izvajalec lahko s sklepom direktorja takoj preneha z izvajanjem storitve. Izvajalec uporabnika, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca informira o možnostih za pridobitev pomoči drugih izvajalcev iz njegovega okolja.   

18. člen  

(1) Prenehanje storitev se evidentira z uradnim zaznamkom, pisno odpovedjo ali izjavo na zapisnik uporabnika, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca .    

SODELOVANJA UPORABNIKA PRI IZVAJANJU STORITVE  

19. člen  

(1) Uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec aktivno sodelujeta s svojimi pripombami in predlogi že ob sklepanju dogovora, in individualnega načrta pomoči za izvajanje neposredne oskrbe pa lahko uporabnik posreduje svoje pripombe in predloge v pisni ali ustni obliki vodji/koordinatorju storitve.   

(2) Izvajalec je dolžan spremljati zadovoljstvo uporabnikov za kar lahko zbira izjave uporabnikov, izvaja ankete ali kako drugače beleži pokazatelje in to predstavi v letnem poročilu o izvajanju storitev.   

Pritožbeni postopek  

20. člen   

(1) Če uporabnik oz. zakoniti zastopnik ni zadovoljen s storitvami, lahko na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu  zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca vloži ugovor na Svet zavoda. Ugovor je potrebno vložiti v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper katero  se ugovarja.   

(2) Uporabnik oz. zakoniti zastopnik ima na podlagi 102. člena Zakona socialnem varstvu tudi pravico zahtevati inšpekcijski nadzor nad izvajanjem storitev. Zahteva za inšpekcijski nadzor mora biti poslana na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat RS za delo, Socialna inšpekcija, Parmova 33, 1000 Ljubljana, z navedbo kršitev pravic uporabnika ali navedbo razlogov, zaradi katerih je podan ugovor na opravljeno storitev.     

ZBIRANJE IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV STORITVE  

21. člen   

(1) Izvajalec zbira in hrani osebne podatke o uporabnikih v zvezi z izvajanjem socialno varstvene storitve skladno s 110., 111., 112., 113. in 113. a členom Zakona o socialnem varstvu in zagotavlja varstvo osebnih podatkov po 109. členu Zakona o socialnem varstvu.   

(2) V primeru, da upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec meni, da je izvajalec kršil varovanje osebnih podatkov, lahko o tem obvesti Urad informacijske pooblaščenke na naslov: Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, 1001 Ljubljana.    

KONČNE DOLOČBE  

22. člen  

Ta pravilnik začne veljati dan po tem, ko ga sprejme Svet zavoda.     

Številka: 015-2/2011

Datum: 22.12.2011                                                                                                                                                      

Predsednica Sveta zavoda:

Bojana Gobbo l.r.