Na osnovi  29.  člena Statuta Centra za socialno delo Piran,  je Svet Centra za socialno delo Piran na korespondenčni seji dne …31.5.2010……….  sprejel Pravilnik o delovanju Kriznega centra za žrtve nasilja Piran (v nadaljevanju KCŽN Piran)   

PRAVILNIK o delovanju Kriznega centra za žrtve nasilja Piran (KCŽN Piran)   

1. člen  

Ta pravilnik ureja  pravila sprejemanja, bivanja, odpusta in druge pogoje življenja v KCŽN za ženske in otroke, žrtve nasilja.   

2. člen  

V KCŽN  so sprejete ženske, same ali z otroki (v nadaljevanju uporabnice), ki so državljanke Republike Slovenije in držav članic Evropske unije, ali tuje državljanke, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.  Ženske in otroci, tuji državljani, ki v Republiki Sloveniji nimajo urejenega prebivališča (stalnega ali začasnega), so sprejeti le izjemoma ob neposredni ogroženosti, če interventna služba centra za socialno delo ob izvajanju storitve prva socialna pomoč ugotovi nujno potrebo po prenočitvi.  

3. člen  

Uporabnico se ob namestitvi seznani s 

Pravicami, obveznostmi in pravili bivanja v KCŽN in 

sklene Pogodbo o bivanju in  zagotavljanju storitev v KCŽN (v nadaljevanju pogodba).  Pravice, obveznosti in pravila bivanja v KCŽN sprejme direktorica Centra za socialno delo Piran in so sestavni del Pogodbe.  V njih so podrobneje opredeljena pravila bivanja, obveznosti in pravice uporabnic, prepovedi ter ravnanja, postopki ob kršitvah in postopki pritožbe. V kolikor uporabnica KCŽN odkloni podpis Pogodbe ali ne sprejme Pravic, obveznosti in pravil bivanja v  KCŽN, v KCŽN Piran ne more biti sprejeta  

4. člen  

V KCŽN so sprejete ženske, ki se kot žrtve nasilja same zatečejo v KCŽN ali pa s posredovanjem interventnih ali strokovnih služb centrov za socialno delo (v nadaljevanju CSD).  Kriterij namestitve je prva ocena ogroženosti in sprejem žensk z otroki do 15. leta starosti. V nujnih primerih, ob strokovni presoji in glede na namestitvene kapacitete se upošteva tudi kriterij nedeljivosti družinskih članov.  

5. člen 

  KCŽN je v skladu Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju ZPND), dolžan izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito žrtve glede na stopnjo njene ogroženosti in zaščito njenih koristi in pri tem zagotoviti spoštovanje integritete žrtve. Če je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in pravicami drugih udeleženk oziroma udeležencev postopka.  

KCŽN je v skladu z ZPND in Pravilnikom o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja, dolžan zagotavljati medsebojno obveščanje in pomoč z namenom preprečevanja in odkrivanja nasilja, odpravljanja vzrokov ter nudenja pomoči žrtvi pri vzpostavitvi pogojev za varno življenje, dolžan sodelovati  z drugimi organi in organizacijami (CSD, policija, zdravstvo…).  

O namestitvi uporabnice KCŽN obvesti pristojni CSD,  ob namestitvi tuje državljanke brez urejenega prebivališča v Republiki Sloveniji (stalnega ali začasnega) pa  Urad za tujce in pristojno ambasado.   

6. člen  

Poslovni čas KCŽN je vse dni v letu, 24 ur na dan. Delovni čas z zagotovljeno  prisotnostjo zaposlenih KCŽN je med 08.00 in 21.00 uro.   

Izven delovnega časa je dežurna strokovna delavka KCŽN v telefonski stalni pripravljenosti in je za uporabnice KCŽN, za žrtve nasilja in za interventne službe centrov za socialno delo dosegljiva na mobilni telefonski številki.  

      7. člen  

Bivanje v KCŽN je omejeno na 21 dni z možnostjo podaljšanja, če se kljub prizadevanju uporabnice in vseh pristojnih strokovnih služb v prvih 21. dneh ne uredi drugega varnega bivanja.  

O vsakem podaljšanju odloča strokovni tim KCŽN, po prejeti vlogi za podaljšanje s strani pristojnega centra za socialno delo ali uporabnice same. Uporabnica mora najmanj 2 dni pred iztekom pogodbe o razlogih za podaljšanje bivanja seznaniti strokovno delavko KCŽN.   

O vsakem podaljšanju pogodbe odloča strokovni tim KCŽNP v sodelovanju s pristojnim centrom za socialno delo. Utemeljenost podaljšanja pogodbe se ugotavlja tedensko na podlagi poročila in mnenja strokovnih delavk.    

8. člen   

Uporabnice bivajo v KCŽN prostovoljno in lahko bivanje kadarkoli same prekinejo. KCŽN je o tem in  o hujših kršitvah obveznosti  in pravil bivanja v KCŽN in posledično kršitev Pogodbe o bivanju in Pravic, obveznosti in pogojev bivanja  v KCŽN dolžan obvestiti pristojni center za socialno delo.  V primeru nepojasnjene odsotnosti uporabnice iz prostorov KCŽN za dlje kot dve uri, strokovne delavke zaradi njene varnosti obvestijo policijo.  

      9. člen  

Strokovne delavke KCŽN so dolžne izvajati naslednje naloge:  zagotoviti  možnost takojšnjega umika iz ogrožujočega okolja žrtvam nasilja 24 ur dnevno, vse dni v letu,  

 zagotoviti ustrezno strokovno psihosocialno pomoč osebam, ki so oškodovane zaradi nasilja v družini,   skupaj z uporabnico izdelati individualni načrt pomoči za razreševanje osebne stiske uporabnice,   zagotoviti pomoč uporabnicam pri uveljavljanju pravic, načrtovanju in urejanju življenja ter širjenju socialne mreže,  omogočiti spremstvo in podporo v postopkih na sodišču in drugih ustanovah,  sodelovati z vsemi centri za socialno delo v Sloveniji, z njihovimi interventnimi službami, s policijo in drugimi naslovi pomoči in jih vključiti v obravnavo uporabnice  izvajati različne oblike skupinskih dejavnosti in aktivnosti po načelih strokovnega skupinske dela,   glede na stopnjo ogroženosti vključevanje v skupnostne akcije  v lokalni skupnosti,  svetovati in informirati po telefonu,  izvajati preventivne in promocijske dejavnosti, sodelovati  z mediji,  izvajati dejavnosti, usmerjenih v lokalno skupnost, z namenom osveščanja različnih javnosti in vključenosti programa v lokalno okolje,   sodelovati pri razvoju novih konceptov psihosocialne pomoči ženskam in otrokomžrtvam nasilja in mrež storitev, namenjenih žrtvam nasilja  voditi dogovorjeno dokumentacijo o poteku obravnave, evidence, poročila,    zagotoviti ustrezne evalvacije dejavnosti, kar vključuje:  izvedbo obdobnih in celostnih ocen z analizo primerov, spoznavanjem vsakdanjega življenja uporabnic, raziskovanjem potreb…  sodelovati v supervizijski skupini.  

10. člen  

KCŽN ima urejeno varovanje in sicer tako, da pred vhodnimi vrati nameščena kamera, na oknih v pritličju pa so nameščene rešetke.  Vhodna vrata se odpirajo le z notranje strani, ključ objekta imajo le strokovne delavke. Varovanje objekta je urejeno s pogodbo s podjetjem Varnost Maribor.  V notranjosti objekta se nahajajo »panic stikala«, ki jih v primeru ogroženosti uporabnice sprožijo z enostavnim pritiskom na gumb. Varnost Maribor v tem primeru obvesti dežurno strokovno delavko KCŽNP in policijo.  Z  vsako uporabnico se  ob vključitvi dogovori ravnanje v primeru ogroženosti, predstavi se ji sistem varovanja in seznani z vsemi interventnimi številkami.  

11.  člen  

Bivanje v KCŽN je za uporabnice zaupno. Podatke o bivanju v KCŽN lahko strokovne delavke KCŽN posredujejo le upravičenim strokovnim osebam in službam v skladu z veljavno zakonodajo in dogovorjenim načinom sporočanja podatkov v policijskih postopkih iskanja pogrešane osebe.  KCŽN vodi zbirke osebnih podatkov in dokumentacijo o uporabnicah v skladu z veljavno zakonodajo.  

12. člen  

Ta Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Svet Centra za socialno Piran.                

Irena Bizjak, univ.dipl.soc.del.,l.r.        

predsednica Sveta CSD Piran

številka: 015-1/2010