UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Pravico do javnih sredstev lahko uveljavite, če vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico določa zakon, hkrati pa izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico. 

Denarni prejemki:  

Otroški dodatek:

je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. 

Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina dejansko prebiva (če imajo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih).

Več na: Otroški dodatek | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Denarna socialna pomoč

je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Podrobneje je opredeljena v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.  

Od 1. 8. 2015 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 270,82 evrov.

 Več na: Denarna socialna pomoč | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči so upravičeni tudi do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pod pogojem, da navedenih pravic nimajo zagotovljenih v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali iz drugega naslova. Do te pravice niso upravičene osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev varstvenega dodatka.

Več na: Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 

Do kritja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje so upravičeni državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč (pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo) in niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za določen čas, za enako obdobje kot denarna socialna pomoč.

Več na: Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Izredna denarna socialna pomoč:

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti.

Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

 Več na: Denarna socialna pomoč | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

  

Občinske izredne denarne pomoči

Do denarne socialne pomoči so upravičeni državljani Republike Slovenije oziroma tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Piran najmanj 12 mesecev pred dnem vložitve vloge.

Več na: Izredna denarna in socialna pomoč

 

Pogrebnina in posmrtnina:

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 269,20 evrov.

Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 538,40 evrov.

Več na: pogrebnina in posmrtnina

 

Varstveni dodatek

Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin,…) in niso stroški za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb. Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

 Več na: Varstveni dodatek | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Državne štipendije

Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje. Hkrati je njen namen v odgovornosti upravičencev za izobraževanje, skrajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževalnim procesom.

 Več na: Državne štipendije | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Subvencije in znižana plačila

 

Znižano plačilo vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, od 1. 9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega leta, in ne tako kot je veljalo do sedaj, za koledarsko leto. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.

 Več na: Znižano plačilo vrtca | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Subvencija malice za učence in dijake

Staršem v veliki večini primerov ni več  potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.

 Več na: Dodatna subvencija malice za učence in dijake | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Subvencija kosila za učence

Subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 18 % neto povprečne plače. Subvencija se dodeli v višini cene kosila (zanje je kosilo torej brezplačno). 
 
Več na:Subvencija kosila za učence | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Oprostitev plačila socialno varstvenih storitev

Upravičenci in drugi zavezanci, ki so dolžni plačati posamezno socialno storitev (npr. institucionalno varstvo) lahko pri CSD vložijo zahtevo za oprostitev storitve. CSD na podlagi materialnega stanja vlagatelja oz., njegove družine določi višine oprostitev in prispevkov k višini storitve. Oprostitev upravičenca se določi kot razlika med vrednostjo storitve in njegovim prispevkom, oprostitev zavezanca pa kot razlika med višino oprostitve upravičenca in prispevkom zavezanca.

Če prispevek upravičenca in zavezancev ne zadostuje za pokritje vrednosti storitve, razliko doplača občina ali Republika Slovenija.

Več na: Oprostitev plačila socialno varstvenih storitev | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Prispevek k plačilu družinskega pomočnika

Invalidna oseba, ki ji vso potrebno pomoč nudi družinski pomočnik, in njeni zavezanci za preživljanje lahko uveljavljajo določitev prispevka k plačilu pravice družinskega pomočnika skladno z merili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev na način, ki velja za doplačilo storitve pomoč družini na domu.

Več na: Prispevek k plačilu družinskega pomočnika | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Subvencija najemnine    

Subvencijo najemnine lahko uveljavljajo najemniki v neprofitnem stanovanju, v bivalni enoti, v namenskem najemnem stanovanju, tržnem stanovanju in  v hišniškem stanovanju.

Več na: Subvencija za najemnine | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve