SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

PRVA SOCIALNA POMOČ

Prva socialna pomoč (v nadaljevanju PSP) je socialno varstvena storitev namenjena uporabniku, ki pride na Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) prostovoljno in sicer:

PRVIČ, bodisi zaradi težave ali stiske, bodisi zaradi informacij o določenih postopkih socialnega varstva (npr. postopek razveze zakonske zveze, postopek urejanja stikov, preživnine, postavitev skrbnika za poseben primer itd.),

PONOVNO z novo težavo ali stisko oz. zadevo, ki je še nikoli ni urejal na CSD.

Prvi razgovor z uporabnikom je namenjen opredelitvi težave ali stiske, ko ima uporabnik možnost pojasniti vse okoliščine, ki so vplivale na težavo ali stisko, izraziti, kaj pričakuje od CSD, strokovni/na delavec/ka pa nakaže možne rešitve. Ponudi več možnosti, v kolikor oceni, da so le-te primerne ter uporabniku poda osnovne informacije. Uporabnika lahko, glede na zadevo, napoti:

  • k drugim strokovnim delavcem znotraj CSD, ki opravljajo druge socialno varstvene storitve: osebno pomočposameznikom (svetovanje, urejanje, vodenje) in pomoč družini za dom (svetovanje, spremljanje družine), ali pa javna pooblastila (npr. postavitev skrbnika za poseben primer, ukrepi za zaščito otrok, predlog za odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti itd.),
  • ali zunaj CSD, v druge institucije, društva, nevladne organizacije ali k posameznikom, ki nudijo ustrezno obliko pomoči.

Uporabnik ima možnost izbire in se mu ni potrebno odločiti takoj. S strokovnim/no delavcem/ko se lahko dogovorita za ponovno srečanje. Na naslednji razgovor se lahko povabi tudi druge udeležene v zadevi, npr. partnerja, otroke. 

Storitev PSP zajema enega do največ pet razgovorov v isti zadevi, po dogovoru se opravi tudi obisk na domu ali v kateri od institucij skupaj z uporabnikom, npr. v Materinskem domu, šoli, zdravstvena institucija itd. Po največ petih srečanjih naj bi se uporabnik odločil, kako bo dalje urejal zadevo, ali se bo vključil v svetovalni proces ali bo sprožil upravni postopek, ali pa se bo obrnil na zunanje izvajalce socialno varstvenih storitev, sodišča ipd. 

Večinoma je storitev PSP opravljena oz. zaključena po enkratnem razgovoru, ko so uporabniku posredovane informacije, ki jih želi oz. se takoj odloči za nadaljnjo obravnavo. Uporabnik se včasih odloči tudi tako, da ne potrebuje nadaljnje obravnave, saj razgovori v okviru PSP niso zgolj informativni, pač pa tudi svetovalni. 
Strokovni/na delavec/ka dela po metodi dela s posameznikom in z družino, po metodičnih načelih in načinih ravnanja v socialnem delu, pri svojem delu pa mora upoštevati kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. 

V kolikor uporabnik želi ostati anonimen, mu je le-to zagotovljeno.

Storitev PSP je brezplačna. 

PSP uporabniku pomaga k odločitvi, da v svojem življenju napravi korak naprej. 


OSEBNA POMOČ

V procesu svetovanj posamezniku omogoči razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti in  obsega:

svetovanje: organizirana oblika strokovne pomoči posamezniku v socialnih stiskah in težavah, ki jih sam ne zna ali ne zmore odpraviti, je pa pripravljen spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose z drugimi osebami v socialnem okolju

urejanje: oblika strokovne pomoči posamezniku, ki je zašel v socialne stiske in težave zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti in pri tem ogroža tudi druge osebe

vodenje: oblika podpore posamezniku, ki je zaradi duševne prizadetosti, duševne bolezni ali drugih osebnostnih težav začasno ali trajno nesposoben za samostojno življenje.

Namen osebne pomoči je posamezniku omogočiti razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti.

POMOČ DRUŽINI ZA DOM

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.

Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami v družini kot celoti, kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar vzorci vedenja in znanja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav, ter v primerih, ko socialne stiske dveh ali več družinskih članov za zagotovitev normalnih pogojev za obstanek in razvoj družine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje.

Pogoj za uporabo storitve sta ocena, da so družinski člani motivirani za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah ter sprejem dogovora o sodelovanju.